CONTACT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Satu Mare
Judetul Satu Mare
Romania
Tel: 0261 712175
Fax: 0261 713441

e-mail: isjsm@satmar.ro

Prezentare

 

Ca instituÅ£ie publică, Inspectoratul Åžcolar al JudeÅ£ului Satu Mare urmăreÅŸte realizarea prevederilor Legii EducaÈ›iei NaÈ›ionale 1/2011 cu modificările ÅŸi completările ulterioare referitoare la finalităţile învăţământului, accesul la toate nivelurile ÅŸi formele de învăţământ ale cetăţenilor, fundamentarea judicioasă a reÅ£elei de învăţământ, asigurarea condiÅ£iilor optime desfăşurării procesului instructiv educativ de învăţământ ÅŸi educaÅ£ie din judeÅ£ul Satu Mare.


EducaÅ£ia este un factor strategic pentru viitorul României. “Societatea educaÅ£ională” este tipul de civilizaÅ£ie care valorifică eficient propriile resurse umane ÅŸi presupune noi demersuri de politică educaÅ£ională: educatia pentru toÅ£i ÅŸi educaÅ£ia pentru fiecare. Aceasta presupune:

 • accesul larg la serviciile de educaÅ£ie ÅŸi formare;
 • educaÅ£ie pe toată durata vieÅ£ii;
 • extinderea funcÅ£iei educative a societăţii la un ansamblu de instituÅ£ii formative    (ÅŸcoala ÅŸi universitatea, dar ÅŸi media, familia, comunităţile, intreprinderile, ONG-urile);
 • educaÅ£ie pe măsură, în funcÅ£ie de interese ÅŸi aptitudini.

Inspectoratul Åžcolar al JudeÅ£ului Satu Mare promovează strategia educaÅ£ională la nivelul judeÅ£ului ÅŸi are rolul de coordonare interinstituÅ£ională ÅŸi comunicare strategică între M.E.N. ÅŸi unităţile de învăţământ. Inspectoratul ÅŸcolar asigură calitatea procesului educaÅ£ional ÅŸi a realizării ÅŸanselor egale în educaÅ£ie, sprijină dezvoltarea instituÅ£ională a unităţilor de învăţământ în vederea consolidării autonomiei acestora în condiÅ£ii de competiÅ£ie, în conformitate cu standardele naÅ£ionale. Activitatea Inspectoratului Åžcolar al JudeÅ£ului Satu Mare se concretizează prin implementarea în teritoriu a hotărârilor, deciziilor ÅŸi măsurilor elaborate pe plan naÅ£ional, receptarea lor corectă în sistem ÅŸi intervenÅ£ia oportună pentru înfăptuirea acestora.

Inspectoratul Åžcolar al JudeÅ£ului Satu Mare este organ descentralizat de specialitate, subordonat Ministerului Educatiei Nationale, având, în principal, următoarele atribuÅ£ii:

 • urmăreÅŸte modul de organizare ÅŸi de funcÅ£ionare a reÅ£elei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educaÅ£ională la nivel naÅ£ional;
 • asigură aplicarea legislaÅ£iei în organizarea, conducerea ÅŸi desfăşurarea procesului de învăţământ;
 • asigură calitatea învăţământului ÅŸi respectarea standardelor naÅ£ionale prin inspecÅ£ia ÅŸcolară;
 • înfiinÅ£ează, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale, unităţi ÅŸcolare ale învăţământului de stat: grădiniÅ£e, ÅŸcoli primare, gimnazii, ÅŸcoli profesionale;
 • propune Ministerului EducaÅ£iei NaÅ£ionale reÅ£eaua de ÅŸcolarizare din raza teritorială, în conformitate cu politica educaÅ£ională, a studiilor de prognoză, după consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale, a agenÅ£ilor economici ÅŸi a partenerilor sociali interesaÅ£i;
 • asigură, împreună cu autorităţile administraÅ£iei publice locale, ÅŸcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu;
 • coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
 • organizează ÅŸi îndrumă activitatea de perfecÅ£ionare a personalului didactic, de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică ÅŸi alte acÅ£iuni complementare din învăţământul preuniversitar;
 • coordonează utilizarea, dezvoltarea ÅŸi protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ, impreună cu autorităţile publice locale;
 • coordonează organizarea admiterii ÅŸi a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ, precum ÅŸi a concursurilor ÅŸcolare;
 • coordonează ÅŸi controlează impreuna cu autoritatile publice locale activitatea unităţilor de învaÅ£amânt conexe Inspectoratului Åžcolar JudeÅ£ean Satu Mare.
CAUTARE

Telefon contact ISJ Satu Mare: 0261 712175
TelVerde judetean

----------------------------------------

Olimpiade si concursuri nationale 2018

Pentru sesizarea unor eventuale fapte de coruptie, pe parcursul intregii perioade de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar, intre orele 8.00 - 16.00, pot fi folosite:

 

1. TelVerde national gratuit: 0800801100

 

2. TelVerde ISJ Satu Mare: 0800816261

Simulari examene nationale